Saxat från Dietisternas Riksförbund 

När kan man behöva komma i kontakt med en dietist?
Dietisten besitter spetskompetens inom mat, näring och hälsa och möte med dietist kan behövas i många sammanhang. Dietisten inom vården träffar bl.a. patienter som lider av undernäring, diabetes, njursjukdom och cancer, dvs. sjukdomstillstånd där adekvat nutritionsbehandling är viktig. Om man har ett sjukdomstillstånd som påverkas eller är en direkt orsak av ens kosthållning bör en dietist konsulteras.

Vad baserar dietisten sina kostråd på?
Dietistens kostråd baseras på en sammanvägning av resultat från den senaste forskningen. Riktlinjer för nutrition vid olika sjukdomstillstånd samt generella kostråd ges också ut av flera vetenskapliga råd och myndigheter. Avgörande för vilken nutritionsbehandling som ges är patientens tillstånd och individuella behov. För den friska befolkningen gäller Livsmedelsverkets riktlinjer.

Hur får jag kontakt med en dietist i min stad?
Finn en dietist är en förteckning över dietister som frivilligt delat med sig av kontaktuppgifter. Där är det möjligt att söka på t.ex. stad och på så sätt få kontakt med en dietist nära dig.

Hur kan en dietist hjälpa till?

  • Viktnedgång
  • Viktuppgång
  • Kost vid IBS
  • Mat & Allergier
  • Träning och kost
  • Mat för diabetiker
  • Kolesterol 

Vad innebär DRFs sektioner och referensgrupper?
Sektioner och referensgrupper samlar dietister från olika delar av landet, med specialkunskaper inom specifika områden som t ex diabetes, njursjukdomar, fetma, KOL mm. De verkar bl.a. för att utveckla nutritionsbehandlingen i respektive område och de utgör en kunskapsresurs inom området för andra dietister samt övrig personal.

När bildades Dietisternas Riksförbund och vilka är medlemmar?
1977 bildade dietisterna en egen yrkesförening. Dietistorganisationen kallades då Sveriges Kliniska Dietisters Förening, SKDF, eftersom de flesta dietisterna då arbetade på sjukhus. 1984 ändrades namnet till Dietisternas Riksförbund, DRF, eftersom arbetsfältet för dietister breddats. Medlemmarna i DRF har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng som lett till dietistexamen, eller en äldre likvärdig utbildning. Man kan även vara studerandemedlem under tiden man utbildar sig till dietist.

Hur länge har dietistyrket varit ett legitimerat yrke?
Sedan 2006

Hur kan man få sin legitimation om man har utbildning från ett annat land?
På socialstyrelsens hemsida kan man få sin utbildning prövad och söka sin legitimation. Det skiljer sig något om man har utbildat sig i Europa eller i övriga världen. Mer info finns på www.socialstyrelsen.se.

Var finns dietistutbildningen, hur lång är den och vilken behörighet krävs?
Vid Göteborg, Uppsala och Umeå Universitet och för en dietistexamen och erhållen legitimation krävs genomförande av programmets 180 högskolepoäng, motsvarande 3 års heltidsstudier. Grundläggande behörighet krävs, samt MaB, ShA och NkB (alt. KeA, FyA, BiA)